Praktiske informationer

Om Viborg Akvarieforening

Viborg Akvarieforening er stiftet i 1969, og er tilsluttet Dansk Akvarie Union, der er en sammenslutning af danske akvarieforeninger, der samarbejder om at kunne tilbyde medlemmerne mest mulig viden og information om akvariehobbyen.
Viborg Akvarieforening afholder medlemsmøder hver 3. Mandag i hver måned, dog undtaget juni og juli hvor der holdes sommerferie. Du kan ved at klikke på Blog se hvad der sker i foreningen.

Bankkonto og MobilePay

Kontonummer: 5350-0000244369 (AL-bank)

MobilePay: 215656

Viborg Akvarieforenings vedtægter

Viborg Akvarieforenings vedtægter

§1: Formål
Foreningens navn er Viborg Akvarieforening.
Foreningens formål er, at varetage og fremme interessen for akvariesporten ved
afholdelse af mødeaftener med foredrag, samtaler, spørgetimer eller anden
underholdning og auktioner med salg af fisk, planter og akvarierekvisitter, samt
klubaftener og afholdelse af udstillinger, når dette skønnes at være
formålstjenligt og foreningens økonomi tillader det.
Klubaftener afholdes mindst en gang hver måned, juni og juli dog undtagen.
Program bekendtgøres i foreningsbladet/nyhedsbrevet/Hjemmesiden

§2: Nye medlemmer.
Optagelse og indtegning af nye medlemmer finder sted ved henvendelse til
foreningens bestyrelse, og ved mødeaftener.
Gyldigt medlemskab giver adgang til foreningens medlemsmøder. Gæster kan
medtages, dog ikke til generalforsamlingen.

§3: Eksklusion
Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, kan
bestyrelsen midlertidig udelukke vedkommende fra foreningens sociale medier, møder og online møder.
Bestyrelsen er da pligtig til at forelægge sagen for den ordinære
generalforsamling, hvor afgørende beslutning angående eksklusionen tages ved simpelt stemmeflertal.

§4: Medlemskab og kontingent
Foreningens kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling, således nu:

Personligt medlemskab: kr. 200
Husstands medlemskab: kr. 300

Husstands medlemskab dækker dem der bor på adressen, inkl. børn under 18.

Første år betales forholdsvis kontingent efter resterende hele måneder.
Ethvert medlem er selv pligtig til at indbetale sit kontingent til kassereren via mobile pay eller på vores bankkonto, bank- og mobile pay nummer, kan findes under information på vores hjemmeside, husk at skrive navn eller medlemsnummer i overførelsen.
Såfremt al kontingent ikke er betalt inden 1. februar, slettes vedkommende
medlem af foreningen, på grund af gæld. Bestyrelsen har dog i særlige tilfælde
bemyndigelse til at yde længere restance.
Frikontingent kan gives ved enstemmighed i bestyrelsen, når særlige forhold
taler herfor. Udmeldelse skal ske senest 1. december og gælder altid fra 1. januar.

§5: Ledelse af foreningen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 – 5 personer: Formand, kasserer og 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Formand vælges for to år ad gangen, hver de ulige år.
Kasserer, vælges for to år hver de lige år.
Bestyrelsesmedlem vælges hvert år.
Suppleant vælges hvert år.
Den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen får udpeget næstformand og sekretær.

§6: Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Min. dagsorden til generalfors.
Valg af ordstyrer.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen:
a. Formand, hver de ulige år.
b. Kasserer, hver de lige år.
c. Bestyrelsesmedlem, hvert år.
Øvrige valg, et årlige:
a. Bilagskontrollant.
b. Redaktør.
Evt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, efter indvarsling med dagsorden senest tre uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede efter 14 dages medlemskab.
På generalforsamlingen oplæser en talsmand fra bestyrelsen, beretningen for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være
bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages hvis bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, kræver det. Generalforsamlingen
træffer, ved valg, beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved beslutninger om ændringer, eller tilføjelser til vedtægterne, kræves mindst 1/3 af medlemmernes tilstedeværelse, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

§7: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens beslutning, med otte dages varsel, eller når mindst 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forlangende herom.
Mindst 2/3 af dette antal er da pligtig til at møde op og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.

§8: Bestyrelsen
Ved bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Kassereren modtager kontingent og fører foreningens bøger, som består af en
kassemappe og regnskabssoftware, samt medlemsfortegnelse med hvert medlems navn og adresse, samt indmeldelsesåret og medlems nr. i et Excel ark.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret 8 dage før den ordinære generalforsamling finder sted.
Kassereren er pligtig til på foreningens møder at lade foreningens midler kontrollere af den øvrige bestyrelse.
Ethvert bilag skal, for at have gyldighed, være attesteret af kassereren.
Bestyrelsen alene, har fuldmagt til med forbindende at tegne foreningen.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Trufne bestemmelser på møder og generalforsamling, refereres i
nyhedsmailen, og lovene revideres efter generalforsamlingen.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte medlemmer, dog således at der altid tegnes 2 i forening.

§8.1: Kørselspenge
Medlemmer kan søge om kørselspenge, hvis det er forenings- og bestyrelsesrelateret, der gives ikke kørselspenge til foreningsture. Taksten er 1,00 DKK pr kørt km. Ansøgningen skal godkendes af bestyrelsen, ansøger har ikke stemmeret.

§9: Revision
Foreningens bilagskontrollant skal mindst en gang om året revidere foreningens bøger,
men har i øvrigt til enhver tid adgang hertil.
Bilagskontrollanten er pligtige til, hvis der forefindes misligheder eller uorden, at indberette dette til bestyrelsen.

§10: Opløsning
Ved foreningens opløsning træffer den siddende bestyrelse bestemmelse om, hvorledes foreningens midler skal likvideres, disse må dog kun anvendes til sportens fremme.

Revideret d. 21-04-2022

Medlemsopdræt

For at indmelde opdræt, skal vi bruge følgende informatinoer:

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Dit telefonnummer
  • Din mail
  • Datoen for hvornår opdrættet er født / klækket
  • Hvilken fiskeart det er
  • Antal unger
  • Husk at vedhæftet billede af ungerne

Send informationerne i en mail til Formanden

Støtte til opdræt

Hvert medlem/husstand kan max. opnå en støtte på 500,00 kr. indenfor 3 år. Bestyrelsen afgør hvem og hvor mange der ydes støtte til.
De fisk der er ydet støtte til, må ikke sælges videre eller gives bort, uden den økonomiske støtte tilbage betales.
Efter opdræt tilbydes foreningens medlemmer, unger af opdrættet. Dog max. halvdelen af opdrættet.
Hvis ingen medlemmer ønsker at modtage unger, må opdrættet sælges til egen fordel.
Opdrætter skal skrive en blog til vores hjemmeside, der må meget gerne tages billeder til bloggen (min. 1280 pixel bred), bloggen og billeder skal sendes til vores Ansvarlige Redaktør(formanden).
For at ansøge om opdræt skal i skrive en mail til Formanden
Støtten træder i kraft fra 1. Marts 2014.

Copyright

Alt materiale – det være sig tekst og/eller illustrationer – er beskyttet af copyright..!
Copyright tilhører Viborg Akvarieforening
samt de forfattere, fotografer og designere, som har leveret materiale til
hjemmesiden.

Anvendelse af indhold eller dele af hjemmesiden, er kun tilladt efter
skriftlig tilkendegivelse/-godkendelse af oprethaverne.

Ønskes der at gøre brug af hjemmesiden indhold, kontakt da Formanden for nærmere information om opretshaver.